Logopedia szkolna
Logopeda: mgr Marta Wielgosz

(gabinet logopedyczny sala 200)


Godziny zajęć logopedycznych:

Poniedziałek- 8.00-13.30

Wtorek- 8.00- 13.30

Środa- 8.00- 13.30

Czwartek- 8.00- 12.30

Piątek- 11.45- 14.25

Konsultacje dla rodziców:

poniedziałek(10.35-10.45)

środa(12.30-12.45)

Jak usprawnić mowę dziecka?

Zasady kwalifikowania dziecka na zajęcia logopedyczne:

Posiadanie opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, w której zawarte są wskazania do podjęcia terapii logopedycznej w szkole. Kwalifikowanie pozostałych uczniów w oparciu o wyniki wstępnych badań przesiewowych mowy. Uczniowie objęci opieką logopedyczną są diagnozowani poprzez:

 • badania indywidualne
 • wywiady z rodzicami
 • konsultacje specjalistyczne (lekarskie, psychologiczne, pedagogiczne)

Zajęcia logopedyczne odbywają się w formie ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny oraz ćwiczeń utrwalających prawidłową wymowę. Powszechnie wiadomo, że terapia dziecka z wadą wymowy wymaga wielu żmudnych ćwiczeń, dlatego w czasie zajęć wykorzystywane są pomoce dydaktyczne oraz programy multimedialne wspomagające terapię logopedyczną. Programy, które uatrakcyjniają i uprzyjemniają terapię, a przede wszystkim zwiększają motywację dzieci do ćwiczeń.

Praca logopedy wiąże się ze stałą współpracą z rodzicami dziecka, którzy codziennie wspomagają oddziaływania logopedyczne poprzez utrwalanie w domu zaleconych ćwiczeń.

Systematyczność w terapii jest bardzo ważna i skuteczna, warunkuje osiągnięcie oczekiwanego efektu. Poprawna wymowa daje dziecku większą szansę na sukces szkolny ma wpływ na procesy percepcyjne, w szczególności na naukę czytania i pisania.

Dla rodziców

REGULAMIN UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

 1. W zajęciach uczestniczą dzieci potrzebujące terapii logopedycznej, zakwalifikowane przez logopedę szkolnego.
 2. Czas trwania zajęć logopedycznych jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach 2- 3 osobowych.
 3. W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy, brzucha, chorób zakaźnych, itp.).
 4. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do nawiązania kontaktu z logopedą w celu uzyskania informacji o stanie mowy dziecka, otrzymania informacji na temat pracy z dzieckiem w domu oraz jego postępów na zajęciach.
 5. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do systematycznego kontaktu z logopedą - przynajmniej 1 raz w semestrze.
 6. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do dopilnowania, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne. W miarę możliwości rodzic/opiekun informuje logopedę o nieobecnościach dziecka na zajęciach logopedycznych. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności oraz niestosowanie się do zaleceń logopedy powoduje skreślenie z listy dzieci uczęszczających na terapię i objęcie terapią dziecka z listy dzieci oczekujących w kolejce i potrzebujących pomocy.
 7. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i systematyczności ćwiczeń aż do opanowania materiału programowego niezbędnego do korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy.
 8. Rodzice/opiekunowie powinni pamiętać o tym, że terapia logopedyczna ma miejsce nie tylko podczas zajęć logopedycznych, a jej skuteczność ściśle uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą. I tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce - terapia przynosi rezultaty.
 9. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do konsekwentnego stosowania się do zaleceń logopedy oraz SYSTEMATYCZNEGO utrwalania ćwiczeń w domu.
 10. Rodzic/opiekun jest pozytywnie nastawiony do pracy, która czeka go w związku z trudnościami dziecka.
 11. Rodzic/opiekun może w formie pisemnej zrezygnować z zajęć logopedycznych dla dziecka po podaniu przyczyny.
 12. Dziecko jest zobowiązane do przynoszenia zeszytu na każde zajęcia.
 13. Wszystkie wskazówki dotyczące prac domowych i postępów terapii będą przekazywane przez logopedę ustnie lub pisemnie pod koniec każdej sesji.
 14. Zakończenie terapii nastąpi w momencie opanowania materiału programowego niezbędnego do korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy lub w sytuacji uporczywego nieprzestrzegania warunków niniejszej umowy

10 zasad domowej profilaktyki logopedycznej

 • "Włącz się" do świadomej i systematycznej obserwacji dziecka.
 • Analizuj przyrost jego umiejętności językowo – komunikacyjnych, a w wypadku słabego przyrostu skontaktuj się ze specjalistą.
 • Zawsze mów zrozumiale do dziecka – bądź najlepszym przykładem starannej mowy i wymowy – ucz je powtarzać.
 • Często nagradzaj dziecko – uśmiechem, gestem, słowem, ale też wyznaczaj “granice”.
 • Jak najwcześniej osłuchaj dziecko ze słowem, czytanym – naucz je obcować z książkami i dbać o nie.
 • Często żartuj z dzieckiem, ucz je wyliczanek i prostych piosenek.
 • Zapewnij dziecku wiele okazji do ruchu, zabawy i pracy twórczej – stwórz warunki do rysowania i malowania.
 • Dbaj o odpowiednią dietę dziecka – zróżnicowaną, wzbogaconą o witaminy, mikro – i makroelementy.
 • W razie obserwowanych trudności rozwojowych, edukacyjnych dziecka pamiętaj o konsultacji z pedagogiem lub psychologiem.
 • Szanuj indywidualność dziecka i ucz je samodzielności w każdej dziedzinie życia.

Jakie są wady wymowy?

Seplenienie międzyzębowe to wada wymowy polegająca na wsuwaniu języka między zęby przy wymowie głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż.

Seplenienie boczne można zauważyć, gdy podczas mówienia głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż strumień powietrza uchodzi bokiem, a język ułożony jest niesymetrycznie.

Seplenienie proste występuje, gdy głoski: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż są przez siebie zastępowane.

Reranie to nie wymawianie głoski r i zastępowanie jej przez l lub j albo wymawianie nieprawidłowe: wargowe, tylnojęzykowe, przyzębowe, gardłowe (tzw. francuskie r).

Kappacyzm to wada wymowy przejawiająca się w zamienianiu głosek k na t oraz g na d.

Mowa bezdźwięczna występuje, gdy głoski dźwięczne zastępowane są przez ich bezdźwięczne odpowiedniki.

Nosowanie to wymawianie głosek ustnych “przez nos” oraz trudności w wymowie głosek nosowych.

Jakie są przyczyny zaburzeń mowy?

Do najczęstszych przyczyn wad wymowy zalicza się:

 • zmiany anatomiczne aparatu artykulacyjnego (wady zgryzu, anomalie zębowe, nieprawidłowa budowa języka, nieprawidłowa budowa podniebienia, rozrost trzeciego migdałka, polipy,
 • skrzywienie przegrody nosowej, przerost śluzówki nosa)
 • osłabienie słuchu fizycznego,
 • schorzenia układu oddechowego – nieprawidłowe oddychanie,
 • opóźnienie lub zaburzenie słuchu fonematycznego,
 • mała sprawność narządów artykulacyjnych,
 • zaburzenia emocjonalne,
 • nieprawidłowe wzorce mowy.

Zadania logopedy

 1. Profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy):
  • stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej;
  • czuwanie nad rozwojem mowy i jej doskonalenie;
  • zapobieganie dysharmoniom rozwojowym;
  • stymulowanie rozwoju poznawczo - językowego;
  • prowadzenie ćwiczeń

  o ortofonicznych, tj. ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalących mowę już ukształtowaną;
  o słuchowych;
  o rytmicznych;
  o usprawniających narządy mowy;
  o artykulacyjnych;
  o dykcyjnych

 2. Współpraca z nauczycielami
 3. uświadamianie ważności prawidłowej wymowy u dzieci;
  zapewnienie pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym;
  udostępnianie opracowanych materiałów.

 4. Pedagogizacja rodziców – prelekcje, gazetki, ankiety, wykaz literatury dotyczącej rozwoju mowy dziecka.
 5. Diagnoza (rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych):
 6. Prowadzenie przesiewowych badań wymowy dzieci przedszkolnych; (badanie mowy przeprowadzamy na początku roku szkolnego, aby jak najwcześniej rozpocząć terapię)
 7. Diagnozowanie logopedyczne;
 8. Udostępnienie wyników badań zainteresowanym;
 9. Terapia (usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom, które mają trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem):
  - objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci;
  - systematyczne prowadzenie terapii w przedszkolach i szkołach (w małych zespołach bądź indywidualnie);
  - rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy i umiejętności wypowiadania się;
  - wyrównywanie opóźnień mowy;
  - korygowanie wad wymowy;
  - stymulowanie rozwoju poznawczo – językowego;
  - usprawnianie procesów wzrokowo – ruchowo- słuchowych;
  - wyrównywanie dysharmonii w przypadku dzieci z zaburzoną koordynacją;
  - udzielanie porad i wskazówek;
  - prowadzenie zeszytów zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalenia w domu;
  - instruowanie nauczycielek grup o sposobach automatyzacji skorygowanych bądź wprowadzonych głosek z dziećmi objętymi terapią;
  - w przypadku trudności, nawiązywanie kontaktu z psychologiem, audiologiem z poradni pedagogiczno – psychologicznej i poradni wad słuchu.

Celem terapii wad mowy jest usunięcie wszelkich wadliwych dźwięków i wytworzenie na ich miejsce nowych, prawidłowych.

Terapia logopedyczna to oddziaływanie mające na celu:

 • usuwanie zaburzeń mowy;
 • nauczanie mowy, która się nie wykształciła;
 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy;
 • likwidacja pierwotnych przyczyn i skutków zaburzeń mowy